Regelremiss angående Lydnadsprovsregler 2017-2021

Till Svenska Brukshundklubbens:
Distrikt
Rasklubbar
Lokalklubbar

Hej,

Svenska Kennelklubben (SKK) har i samråd med Svenska Brukshundklubben (SBK) beslutat att låta reviderat förslag till lydnadsregler gå på remissrunda under sommaren.

Som specialklubb till Svenska Kennelklubben är SBK remissinstans. Det innebär att förbundet samlar synpunkter från alla instanser och formulerar ett remissvar till SKK.

Varför nytt förslag ska ut på remiss
Förslaget som nu går på remiss är något justerat utifrån det förslag som kongressen enhälligt ställde sig bakom 2015. Justeringarna beror på vissa förutsättningar som ändrats och åsikter som framkommit om delar i förslaget samt att förankringen inom SKK-organisationen medfört vissa ändringar av regelförslaget.

De viktigaste förändringarna i förslaget är att regelverket ska fortsätta vara nationellt även om vi inför de internationella momenten med några undantag. Vi har anpassat bedömningsanvisningarna enligt diskussioner med referensdomare och utövare samt gjort gruppmomenten i klass 1 och klass 2 lite enklare.

Avsikten med remissen är att inhämta synpunkter så att slutligt regelförslag kan fastställas på Svenska Kennelklubbens centralstyrelses möte senast den 8 september 2016, att kunna gälla från den 1 januari 2017.

Samla in synpunkter från alla aktiva
Svarstiden är kort och under en period där det är svårt att samla medlemmar, men det är viktigt att aktiva ges möjlighet att komma till tals. Därför ber vi samtliga lokalklubbar, rasklubbar och distrikt inom Svenska Brukshundklubben att samla in synpunkter och sammanställa dem för att sedan skicka dem vidare till oss. Vi vill även att klubbar eller distrikt som inte har några synpunkter men ställer sig bakom förslaget svarar. På grund av den korta svarstiden förväntas inte distrikten ha en sammanhållande roll, men vi tar tacksamt emot era synpunkter utifrån ett distriktsperspektiv.

Samtliga svar skickas via SBKs webbformulär senast 31 juli.
Remissen samt länk till svarformuläret hittar du på: www.brukshundklubben.se/regelrevidering-lydnad

Vad händer sedan
SBK kommer att sammanställa alla synpunkter som inkommit från lokalklubbar, rasklubbar och distrikt i ett remissvar och skickar det vidare till SKK. En arbetsgrupp bestående av två representanter från SBK och två från SKK kommer att bereda remissvaren från samtliga specialklubbar.

Tack på förhand!

Enligt uppdrag
Catrin Fernholm
Generalsekreterare
Svenska Brukshundklubben

Comments are closed.